Všeobecné obchodní podmínky

Digitální lektoři, s.r.o.
IČO: 09306 234
DIČ: CZ09306 234

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 334150.

PRO PRODEJ PRODUKTŮ A SLUŽEB S POUŽITÍM INTERNETU

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za úspěch či neúspěch kupujícího
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zvláštní ustanovení – pravidla pro vybrané produkty
  Splátkový prodej
  Živé akce-semináře
 12. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávající (dále také „Poskytovatel“), kterou je firma Digitální lektoři, s.r.o., IČO: 09306 234, sídlem na Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávající a platí pro prodej produktů a služeb prodávající na webových stránkách:

digitalnilektori.cz

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu (zboží nebo služby), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Firma Digitální lektoři, s.r.o. jsou plátci DPH od 1.7.2021.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbavena v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické nebo užívací právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. Skypu/Zoomu/internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita. Ukázková videa, nebo videa zdarma, slouží jako úvod k on-line kurzům, vzdělávacím produktům a k ověření technické dostupnosti pro uživatele.

3. Cena a způsob úhrady

Cena

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávající (fyzické zboží jako knihy, výrobky) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

3.4. Multilicence: V případě, že kupující objednává produkty pro školu, firmu, učitele a jiné organizace, je nutno zvolit v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence a e-produkt je z právního hlediska považován za software. Jeho šíření je na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence kupujícímu nabízí neomezené šíření produktů prodávajícího mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktu školou, firmou nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, bude po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy).

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Měna

3.4. Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR. Pokud je možné přijmout platbu v různých měnách, tak měnu, ve které bude platba provedena, si vybírá zákazník v prodejním formuláři. Po změně volby státu v prodejním formuláři se zobrazí cena ve vybrané měně přímo na prodejním formuláři.

Způsob úhrady

3.5. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti při odběru v místě sídla dodavatele, nebo v místě pořádání akce a platí, pouze pokud je tato možnost uvedena na prodejním formuláři.

3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o..

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club
 • rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, Fio banka, UniCredit Bank, mBank, MONETA Money Bank,  Equa Bank, Sberbank a další banky v České republice
 • bankovním převodem na základě faktury

Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v čl. 11 VOP.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt /zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

4. Dodací podmínky

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy nebo online videohovorem.

4.2. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě fyzického zboží (knih, zboží, dárkových předmětů, apod.) prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.4. Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní zásilky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou, nebo v případě že si kupující zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli náklady na opětovné doručení, pokud o něj požádá.

4.5. V případě online konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro online konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem.  Za splnění dodávky se považuje i nenavázání komunikace se zákazníkem z důvodu na straně zákazníka.

4.6. V případě osobní konzultace s uvedením místa konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem. Za splnění dodávky se považuje i nedostavení zákazníka do dohodnutého místa konzultace.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k online produktům jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístupové údaje jsou poskytnuty zákazníkovi na jeho e-mail nejpozději do 48 hod od objednání produktu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupu třetí osobou.

5.3. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, semináře, prezentace, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užitím může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.4. Kupující se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávající a těmito smluvními podmínkami.

5.5. Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

5.6. Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.7. V případě prokázaného porušení tohoto článku 5 zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

5.8. Kupující se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno prodávajícího, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Kupující se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalo-soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, učiní tak dodržením níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu / zboží musí být prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
 • Kupující odešle formuláře mailem na info@digitalnilektori.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Fyzické produkty (knihy, dárkové předměty apod.) doručte zpět na vlastní náklad na adresu Digitální lektoři, s.r.o., náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Fyzické produkty (knihy, dárkové předměty apod.), které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, vrátí v původním neporušeném obalu, zboží nenese známky použití, je nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Kupující neposílá zboží na dobírku.
 • Upozornění dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy také nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt / službu budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístupy do produktu.

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávající, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci kupující kontaktuje prodávající emailem na adrese info(zavináč)digitalnilektori.cz. Součástí reklamace je i přiložení kopie dokladu o koupi a popis závady, vzor reklamačního formuláře naleznete ZDE. O způsobu vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro fungování webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

7.8. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay,  která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.

7.9. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club

b) Bankovním převodem: Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, Fio banka, UniCredit Bank, mBank, MONETA Money Bank,  Equa Bank, Sberbank a další banky v České republice.

7.10. Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny nejpozději do 48 hod po zaslání objednávky (není-li uvedeno jinak), a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

8. Garance vrácení peněz

8.1. Protože nám velice záleží na spokojenosti kupujícího s našimi produkty, poskytujeme u vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu na uvedenou emailovou adresu kupujícího, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem kupující není spokojený, anebo zjistí, že zakoupený trénink či program není pro něho vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle kupující elektronickou formou na emailovou adresu info(zavináč)digitalnilektori.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na emailovou adresu prodávající. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na do té doby nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Všechny produkty a služby, které nabízí prodávající, slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line výuky, on-line podnikání, on-line jazykového koučování, jazykového či pedagogického seberozvoje a jsou to pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědná za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line produktu nebo služby je kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch kupujícího je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. kupujícího dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavost, obchodních znalostí, zdravotního stavu, rozhodnutí, které kupující udělá, situace na trhu.

9.2. Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace obsažené v produktech prodávající nemohou nahradit pedagogické vzdělání ani akreditované kurzy MŠMT. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávající k dané problematice.

9.3. Doživotní záruka přístupu k online produktu trvá po dobu existence konkrétních webových stránek produktu.

9.4. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost obsahu, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuje na svých stránkách a nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek použití kupujícího (nebo nemožnosti použití) webových stránek prodávající, nebo využití (nebo nevyužití) kupujícím informací a nástrojů poskytovaných na stránkách prodávající a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

9.5. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje kupující prodávající souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používala pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení kupujícího o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy kupujícího, přičemž kupující s tímto souhlasí. Prodávající je povinna přestat zasílat případná reklamní sdělení kupujícímu v případě, že jí toto kupující sdělí e-mailovou zprávou.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat kupujícího, která vyplňuje do objednávky a poskytuje prodávající. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající používá tyto data k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb kupujícího a pro komunikaci s kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nahlásí prodávající, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění vybraných osobních údajů kupujícího, nebo dočasné odstranění jeho zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdrží kupující ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět právu kupujícího na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávající pomocí emailu na adresa info(zavináč)digitalnilektori.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovává prodávající data a osobní údaje kupujícího na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále prodávající zpracovává data a osobní údaje kupujícího na základě jeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který může kupující kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování kupující odvolá, prodávající jeho data bez prodlení vyřadí ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

10.4. Uplatnění práva na přístup a opravu

Na požádání kupujícího podle možností obratem, písemně a v souladu s jeho právem na přenositelnost dat oznámí prodávající, zda a jaké osobní údaje má o kupujícím zaznamenané. Pokud by navzdory veškerý snahám prodávající o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání kupujícího je okamžitě opraví. Pokud má kupující otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů, nebo si přeje odvolat svůj souhlas, kontaktuje za tím účelem prodávající obratem na emailové adrese info(zavináč)digitalnilektori.cz, kde je kupujícímu k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování

Prodávající chce údaje kupujícího použít k tomu, aby ho mohl informovat o produktech a službách svých, nebo svých partnerů, zjistit jeho názor na ně, případně připravovat pro kupujícího personalizované zprávy na základě jeho reakce na webech nebo v emailech prodávající. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud by kupující s nimi nesouhlasil, má právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a informovat o tom prodávající, aby prodávající mohla údaje kupujícího podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru může kupující kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu.

10.6. Automaticky získané osobní údaje

Když kupující navštíví webové stránky prodávající, zaznamenají její používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která byla kupujícímu přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které kupující přišel, webové stránky, které u prodávající kupující navštívil a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, abych je musel kupujícímu oznamovat.

10.7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě souhlasu kupujícího a je aktivováno z jeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v horní, nebo dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o chování kupujícího se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” v jeho zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda kupující ze svého zařízení již navštívil stránky prodávající. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče kupujícího. Případně kupující může používání cookies také deaktivovat přímo ve svém internetovém prohlížeči.

Souhlas uděluje kupující na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Typ Název Účel Expirace
Vlastní Webflow Marketing 30 až 365 dnů
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran SmartSupp Chat zákaznické podpory Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů

10.8. Sdělené osobní údaje

Osobní údaje kupujícího se zaznamenají jen tehdy, když je poskytne sám z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno, jaké údaje a za jakým účelem jsou údaje poskytovány.

10.9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů

Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívá prodávající technologii double opt-in. Znamená to, že na e-mailovou adresu kupujícího zašle zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvádí, za jakým účelem osobní údaje kupující poskytuje (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si kupující bude přát udělit tento souhlas, klikne na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiní svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytne, budou jeho data vyřazena ze zpracování.

10.10. Zpracovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Digitální lektoři, s.r.o., náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 093 06 234.

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

(Simpleshop.cz) Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II,IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755.

Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou ze strany prodávající vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

11. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

A) Podmínky splátkového prodeje

 • Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodávající.
 • Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
 • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty kupující souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp. odkaz na URL adresu kupujícího, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávající.
 • Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn., že hradí dílčí splátky řádně a včas.
 • Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
 • Přístup kupujícího prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
 • U splátkového prodeje může kupující garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 • Prodlení kupujícího s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinna zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl kupujícímu zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle VOP.

B) Živé akce – semináře, webináře, konzultace online, poradenství online

 • Kupující se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní (nebo bude s kupujícím veden po domluvě online videohovor) vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávající potvrzovány na e-mail, který byl uveden kupujícím na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána kupujícímu faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
 • Zařazení kupujících na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Kupující bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
 • Kupující se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však do 1 den před konáním semináře, a to převodem na účet prodávající. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
 • Prodávající si vyhrazuje po předchozí konzultaci umožnit uhradit kupujícímu cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má kupující právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávající ve stejné ceně.
 • Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Na seminářích budou pořizovány fotografie, video a audio nahrávky pro marketingové účely, které následně mohou být uveřejněny na webu, v tisku a sdělovacích prostředcích. Při prezenci v den konání semináře kupující bude moct vyjádřit svůj souhlas případně nesouhlas písemně.
 • Prodávající upozorňuje, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora semináře jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účast na seminářích je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje kupujícího získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Kupující je žádán, aby ostatní účastníky semináře nerušil svým pozdním příchodem. Prezence účastníků semináře začíná v momentě zahájení samotného semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

Storno podmínky

 • Žádost a zrušení /odhlášení zašle kupující prodávající emailem na adresu info(zavináč)digitalnilektori.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, jeho email a číslo variabilního symbolu objednávky
 • Pokud se kupující odhlásí více jak 7 dní před datem konání semináře, má nárok na vrácení 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má kupující možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z nabídky prodávající v plné ceně semináře.
 • Pokud se kupující odhlásí méně než 7 dní (včetně) před datem konání semináře, bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Má však možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z nabídky prodávající v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.
 • Pokud se kupující odhlásí/zruší účast méně než 2 dní přede dnem konání semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.
 • Peníze budou kupujícímu vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude z jeho strany na emailovou adresu prodávající info(zavináč)digitalniektori.cz doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
 • Kupující může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Tuto skutečnost je zákazník povinný oznámit prodávající emailem na adresu info(zavináč)digitalnilektori.cz nejpozději 1 den před datem konání akce. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
 • Pokud se kupující akce nezúčastní z jakéhokoliv důvodu, cena semináře se mu nevrací.

C) Podmínky opakovaných plateb

 • V případě zakoupení produktu/služby, které jsou nabízeny s revolvingem (automatickým opakováním skrze platformu Simpleshop) kupující zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvolené varianty v objednávce.
 • Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
 • Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávající specifikovaných v bodě 1.5.

12.2. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese info(zavináč)digitalnilektori.cz . Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svou stížností může obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. Pokud mezi prodávající a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

12.4. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 12.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. Prodávající není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

12.8. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.9. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

12.10. Kupující rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů prodávající jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zvýšení informovanosti a povědomí o daném tématu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého kupujícího. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým kupující jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých kupujících a jejich případné následky. Používání a aplikování v praxi uvedených informací je odpovědností každého kupujícího a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy prodávající a kupujícího nedopadá.

12.11. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.4.2020. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude kupující vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s prodávající z tohoto důvodu vypovědět.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili čtením těchto obchodních podmínek.

Naše služby

Pojďme změnit váš lektorský život

Objevte výhody online výuky jazyků, začněte vytvářet zábavné lekce a nadchněte studenty, kteří se k vám budou s radostí vracet.

Kurzy
Video, tutoriály a webináře, které zlepší vaše online lekce i podnikatelské výsledky. Pro nováčky i pokročilé. Stačí si vybrat.
To mě zajímá

Konzultace

Zkratka k úspěchu a odpovědi na vaše konkrétní otázky. Od Google Classroom přes tvorbu online lekcí až po získávání studentů.
Jít zkratkou
E-booky
Vyzkoušené aktivity pro vaše lekce a postupy, jak s nimi pracovat. K materiálům se můžete vracet opakovaně a čerpat nové nápady.
To potřebuji
Zdarma
Hodiny hodnotného materiálu zdarma najdete na našem YouTube, na Instagramu i ve facebookové skupině. Užijte si záplavu tipů a triků od nás pro vás.

Naučte se učit online

Chcete se stát svobodným lektorem a pracovat odkudkoli? Online výuka je řešení.
To chci umět!
Přihlásit k newsletterunewsletter →